Τρίτη, 27 Οκτ, 2020

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Στηριγμένος στην ιστορική πείρα ο λαός μπορεί να χαράξει τον δικό του δρόμο
 • Στέργιος Ζυγουλιάνος: «Καλεστήκαμε να κάνουμε πράξη με αξιοπρέπεια όλα όσα εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση»
 • Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας
 • Ενημέρωση για την διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους
 • Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας
 • Μήνυμα του Κώστα Καλαϊτζίδη για την 28η Οκτωβρίου 1940
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Στηριγμένος στην ιστορική πείρα ο λαός μπορεί να χαράξει τον δικό του δρόμο1 Στέργιος Ζυγουλιάνος: «Καλεστήκαμε να κάνουμε πράξη με αξιοπρέπεια όλα όσα εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση»2 Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας3 Ενημέρωση για την διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους4 Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας5 Μήνυμα του Κώστα Καλαϊτζίδη για την 28η Οκτωβρίου 19406

Το Σχόλιο της Ημέρας

Γόρδιος δεσμός

Γόρδιος δεσμός

Το «αφήγημα» της «απομονωμένης Τουρκίας» ξαναζεσταίνει η κυβέρνηση, για να κρύψει από το λαό τα αδιέξοδα και τους κινδύνους από την πολιτική εμπλοκής της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τη στήριξη των ευρωατλαντικών «διευθετήσεων» που προωθούνται στην περιοχή. Κι ενώ όλα «φωνάζουν» για το αντίθετο, συνεχίζει προκλητικά να εμφαν... Περισσότερα

Τι ισχύει στα ΝΠΙΔ Δήμων. Παίρνουν τα 800 ευρώ;

από Η Άλλη Άποψη
Τι ισχύει στα ΝΠΙΔ Δήμων. Παίρνουν τα 800 ευρώ;

ΕΡΩΤΗΣΗ

« Σας καταθέτουμε ένα ερώτημα που απασχολεί εργαζόμενους σε Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων:Οι εργαζόμενοι σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Α.Ε των Δήμων μπορούν να πάρουν το επίδομα των 8οο ευρώ ή μεταφέρονται να  εργαστούν  σε υπηρεσίες των Δήμων και ποιος τους καταβάλει το μισθό, η Επιχείρηση ή ο Δήμος; »

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ι]Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, εάν« οι εργαζόμενοι σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Α.Ε των Δήμων μπορούν να πάρουν το επίδομα των 8οο ευρώ»:

Στην αριθμ. οικ.14012/246/2.4.2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εργασίας, με θέμα «Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., κλπ.» διευκρινίζεται ότι:

« οι μισθωτοί που εργάζονται στα κάτωθι πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€):α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014 (Α΄143) (...)γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, (...)».

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, εργαζόμενοι σε Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο που εμπίπτει στις προαναφερθείσες κατηγορίες, δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Επιβοηθητικά υπενθυμίζεται επί της περίπτωσης (α) ότι το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εδώ

 

ΙΙ]Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, εάν «οι εργαζόμενοι σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Α.Ε. των Δήμων μεταφέρονται να  εργαστούν  σε υπηρεσίες των Δήμων και ποιος τους καταβάλει το μισθό, η Επιχείρηση ή ο Δήμος»:

Στην παρ.2 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι « κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ, λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου.»

Σε εφαρμογή της διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. 23/18659/17.3.2020 Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών.

Σε συνέχεια αυτής, την επομένη ημέρα εκδόθηκε η αριθμ. 18919/18.3.2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο γίνεται επαναλαμβανόμενη μνεία περί «Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ», έννοια που – δεδομένου ότι δεν γίνεται διάκριση - συμπεριλαμβάνει και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Οι Επιχειρήσεις και οι Α.Ε. των Δήμων αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Όσον αφορά τον Φορέα καταβολής μισθοδοσίας στις περιπτώσεις εφαρμογής του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου, δεν εντοπίζεται ρητή ρύθμιση του ζητήματος.  Λαμβάνοντας υπόψη τη λέξη «απασχολείται» (και όχι λ.χ. μετακινείται, τοποθετείται, αποσπάται κλπ), το γεγονός ότι ο νομοθέτης δεν όρισε ρητώς μεταβολή του υπόχρεου μισθοδοσίας,αλλά και την πρόσκαιρη ισχύ του εν λόγω έκτακτου πλαισίου, κατά την άποψή μας δενμεταβάλλεται ο Φορέας καταβολής της μισθοδοσίας.  

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι - δεδομένης της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης του κορωνοϊού - το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει πλήθος παραμέτρων λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παρούσα συγκυρία και για όσο διαρκούν τα σχετικά μέτρα, είναι εν εξελίξει. Μεταβάλλεται και αποσαφηνίζεται με ταχείς ρυθμούς, μέσω των διαδοχικά εκδιδόμενων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)και Εγκυκλίων, που εκδίδονται προς ρύθμιση και επίλυση ζητημάτων.

Συνεπώς, νομίζουμε πως η επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. με τη Διεύθυνση Προσωπικού ΟΤΑ, που διαθέτει εξαιρετική γνώσηκαιμακρόχρονη εμπειρία)κρίνεται αναγκαίαγια τη βέλτιστη, κατά λόγο αρμοδιότητας, διευκρίνιση, επεξήγηση και ενδεχομένως περαιτέρω διαμόρφωση των ανωτέρω ζητημάτων.

Έχει διαβαστεί 169 φορές

Σχόλια

 • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

«Άτιμη Ασφαλιστική»

Από την εκδήλωση της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" στο Foyer στη Βέροια(27/12/19)

 

Οι ερωτήσεις της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" προς την Έφη Αχτσιόγλου

 

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Περιοδικά σύννεφα
Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία 21 °C
Άνεμος ΝΝΑ 1-2 μποφόρ

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 10 ως 21 °C
Άνεμος ΝΑ 1-2 μποφόρ

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου

Βροχή
Βροχή
Θερμοκρασία 11 ως 18 °C
Άνεμος ΒΒΑ 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 193 επισκέπτες και 1 μέλος.