Τετάρτη, 05 Μάι, 2021

  • Λεπτομερής ο έλεγχος για το θάνατο της 44χρονης μετά τον εμβολιασμό της, αλλά «δεν φαίνεται να συνδέεται»
  • Εχασε ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στο μπάσκετ
  • «Ελευθερία ή Θάνατος»: Έκθεση φωτογραφίας στη Νάουσα
  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 5/5
  • Rapid Test στις Κοινότητες Γεωργιανών και Τριλόφου
  • Προετοιμάζοντας την απεργιακή συγκέντρωση
Λεπτομερής ο έλεγχος για το θάνατο της 44χρονης μετά τον εμβολιασμό της, αλλά «δεν φαίνεται να συνδέεται»1 Εχασε ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στο μπάσκετ2 «Ελευθερία ή Θάνατος»: Έκθεση φωτογραφίας στη Νάουσα3 Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 5/54 Rapid Test στις Κοινότητες Γεωργιανών και Τριλόφου5 Προετοιμάζοντας την απεργιακή συγκέντρωση6

Το Σχόλιο της Ημέρας

ΑΠΕΡ­ΓΟ­YΜΕ σή­με­ρα

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ συμμετέχοντας στην 24ωρρη απεργία που κήρυξαν οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, δε θα έχει ροή ειδήσεων, εκτός αυτές που αφορούν τις απεργιακές εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά. Φυσικά η δική μας άποψη είναι ίδια με πλήθος σωματείων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων για γιορτασμό της... Περισσότερα

Αλλοδαποί εργάτες γης

από Η Άλλη Άποψη

Σχέδιο προσθήκης άρθρου, ετοιμάζει η κυβέρνηση, στον νόμο για την μετανάστευση που ορίζει την διαδικασία ταυτοποίησης των αλλοδαπών εργατών γης, που εργάζονται στον αγροτικό τομέα και δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα από τις χώρες που προέρχονται. 

Στο σχέδιο προβλέπεται η καταβολή εργόσημου, έτσι ώστε η εργατική δαπάνη στο σύνολό της να αφαιρείται από την φορολογητέα ύλη των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, με αντίστοιχη μείωση του αναλογούντος φόρου, αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την πρόβλεψη του νέου νόμου. Με άμεση συνέπεια στην :

-Μείωση της  φορολογίας των αγροτών.

-Ανάκτηση απολεσθέντων πόρων ασφάλισης. 

Άρθρο 13Α     (Προσθήκη  στο σχετικό άρθρο του ν. 4251/2014)

« Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος για την εποχική απασχόληση εργαζομένων στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατά παρέκκλιση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στην χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής του άρθρου 9 ν. 3877/2010 και β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας καθ’ ο μέρος αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

2. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του παρόντος νόμου δικαιολογητικά .

3. Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατά παρέκκλιση απασχόληση διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός εργαζομένων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 άρθρου 11 του παρόντος.
Η ανωτέρω πράξη έγκρισης για απασχόληση συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 3907/2011.

Κάθε πράξη έγκρισης αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην κατά τόπον αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση .
Σε περίπτωση, που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση επιστροφής, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει πράξη αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011.

Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει απόφαση επιστροφής για τον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρμόδια αστυνομική αρχή και στην συνέχεια ακολουθεί η χορήγηση βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3907/2011.

Οι εγκριτικές πράξεις των αρμόδιων Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, σε περίπτωση απασχόλησης στην αγροτική οικονομία ή στα κατά τόπον αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση.

Οι δικαιούχοι της ανωτέρω κατηγορίας έχουν δικαίωμα εργασίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποία προβλέπεται ς για τους υπό αναβολή απομάκρυνσης τελούντες αλλοδαπούς τρίτης χώρας.

[Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπονται τα δικαιολογητικά, η διάρκεια, η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης της προσωρινής άδειας διαμονής που χορηγείται στους παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών μετά την έγκριση της κατ’ εξαίρεση απασχόλησής τους και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου].

4. Εργοδότης που λαμβάνει έγκριση για την κατά παρέκκλιση απασχόληση διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012.

5. Οι δικαιούχοι της ανωτέρω κατηγορίας απασχολούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια της παραγράφου 2 άρθρου 30 του ν. 4331/2015 ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010.»

Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος

Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

 

 

 

 

 

Έχει διαβαστεί 293 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

Η ταβέρνα "Πλάτανος" τώρα κοντά σας και με Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Κυρίως καθαρός
Κυρίως καθαρός
Θερμοκρασία 18 °C
Άνεμος ΝΔ 2-3 μποφόρ

Πέμπτη, 06 Μαϊου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 14 ως 26 °C
Άνεμος ΑΝΑ 1-2 μποφόρ

Παρασκευή, 07 Μαϊου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 13 ως 26 °C
Άνεμος ΑΒΑ 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 962 επισκέπτες και 0 μέλη.