Δευτέρα, 16 Μάι, 2022

  • Το φυσικό αέριο και η πραγματικότητα...
  • ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Δεν θα πούμε ναι στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ»
  • Δεν ξέχασαν τον Φώτη Καραβασίλη
  • Στην εθελοντική αιμοδοσία, που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας
  • Πρόγραμμα δωρεάν rapid tests στη Νάουσα
  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό  16/5
Το φυσικό αέριο και η πραγματικότητα...1 ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Δεν θα πούμε ναι στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ»2 Δεν ξέχασαν τον Φώτη Καραβασίλη3 Στην εθελοντική αιμοδοσία, που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας4 Πρόγραμμα δωρεάν rapid tests στη Νάουσα5 Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό  16/56

Το Σχόλιο της Ημέρας

Φτώχεια και …υπογεννητικότητα

Η φτώχεια και η υπογεννητικότητα είναι η αφορμή, αλλά η αιτία βρίσκεται στην σταθερά ακολουθούμενη αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων! Ας γίνουμε συγκριμένοι: Στη σταθερή συρρίκνωση των μαθητών στο 1ο ΓΕΛ αναφέρθηκαν στη έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ Βέροιας (16/5) ο Διευθυντής (ΦΩΤΟ) και ο Υποδιευθυντής του 1ου Λυκείου Βέροιας με... Περισσότερα

Απαντήσεις Χατζηδάκη στα αιτήματα της Διεπαγγελματικής Πυρηνόκαρπων

από Η Άλλη Άποψη
Απαντήσεις Χατζηδάκη στα αιτήματα της Διεπαγγελματικής Πυρηνόκαρπων

Aπάντηση στην επιστολή της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων για τη στήριξη των αγροτών, των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων μεταποίησης των φρούτων που επλήγησαν από τους παγετούς Μαρτίου και Απριλίου 2021, δίνει ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο υπουργός αναφέρει τα εξής:

Α. Η τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας χορηγείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε όλους τους ασφαλισμένους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (δεν επιδοτούνται οι επιχειρηματίες ή οι ασκούντες οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα σύμφωνα με την παρ. 2.α του άρθρ. 3 του ν. 1545/85 ( Α’ 91), υπό τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

α) τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 3 και της παρ. 2 του άρθρ. 7 του ν. 1545/85, καθώς και της παρ.1α του αρθρ.5 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης του Ο.Α.Ε.Δ.,

βα) την πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ το τελευταίο 14μηνο που προηγείται της λύσης της εργασιακής σχέσης, αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85 ή

ββ) εφόσον πρόκειται για ανέργους που επιδοτούνται για πρώτη φορά, την πραγματοποίηση:

• των ημερών εργασίας της περίπτωσης β.i. και επιπλέον 80 ημερομισθίων κατ’ έτος στα αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη σύμφωνα

• 200 τουλάχιστον ημερών εργασίας από τις οποίες ανά 80 τουλάχιστον κατ’ έτος, στα τελευταία 2 έτη πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης, μη συνυπολογιζομένων των δύο τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις τηςσύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 5 του ν. 1545/85.

και

γ) της μη υπέρβασης 400 ημερήσιων επιδομάτων κατά την τελευταία τετραετία που προηγείται της έναρξης της επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 6 του ν. 1545/1985, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 39 του ν. 3986/2011 (A΄ 152).

Στην περίπτωση, ωστόσο, των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, αρκούν 100 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της λύσης της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, όπως ισχύει.

Η υπαγωγή των ασφαλισμένων στις ως άνω διατάξεις περί εποχικότητας της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85 προϋποθέτει απασχόληση παρασχεθείσα σε επιχείρηση που χαρακτηρίζεται εποχική, ο ορισμός της οποίας περιλαμβάνεται στην ίδια διάταξη, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία:

«Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγωΔιανομή μέσω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους».

Επομένως, βάσει της ως άνω διάταξης εποχικά λειτουργεί μια επιχείρηση, όταν πληρούνται σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:

• λειτουργεί από 2-9 μήνες ετησίως ή λειτουργεί όλο το έτος αλλά κατά τη διάρκεια αυτού παρουσιάζει περιόδους αιχμής και ύφεσης, στις δε περιόδους ύφεσης το απασχολούμενο προσωπικό κατά μέσο όρο δεν υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του απασχολούμενου στις περιόδους αιχμής προσωπικού και

• η λειτουργία με τους ανωτέρω χρονικούς ή αριθμητικούς ως προς το προσωπικό περιορισμούς επιβάλλεται λόγω της φύσης των εργασιών, των καιρικών ή ιδιαιτέρων συνθηκών ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.

Β. Με τις πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α’ 196), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες, προβλέπονται διευκολύνσεις για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων) και

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι ο προηγούμενος χαρακτηρισμός της περιοχής ως πληγείσας από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Οριοθέτησης Περιοχών και Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την Αποκατάσταση των Ζημιών».

Έχει διαβαστεί 431 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Κυρίως συννεφιά
Κυρίως συννεφιά
Θερμοκρασία 21 °C
Άνεμος ΒΒΑ 2-3 μποφόρ

Δευτέρα, 16 Μαϊου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 16 ως 28 °C
Άνεμος ΔΝΔ 2-4 μποφόρ

Τρίτη, 17 Μαϊου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 16 ως 28 °C
Άνεμος Α 1-3 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 647 επισκέπτες και 0 μέλη.