Τρίτη, 05 Δεκ, 2023

 • ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ!...
 • Η ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ
 • «Πράσινα άλογα» η έγνοια τους για το περιβάλλον και το κλίμα
 • ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ. ΕΜΕΙΣ?
 • Κούνια που τους κούναγε
 • Πάνω από 6 στους 10 αυτοαπασχολούμενους θα πληρώσουν παραπάνω φόρο!
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ!...1 Η ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ2 «Πράσινα άλογα» η έγνοια τους για το περιβάλλον και το κλίμα3 ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ. ΕΜΕΙΣ?4 Κούνια που τους κούναγε5 Πάνω από 6 στους 10 αυτοαπασχολούμενους θα πληρώσουν παραπάνω φόρο!6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Κυβέρνηση και προμηθευτές λένε στους καταναλωτές «Διαλέξτε πώς θα χάσετε... »

Στην τελική ευθεία έχει μπει το νέο σύστημα χρεώσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα που θα ισχύσει από την 1η Γενάρη και θα προκαλέσει ένα νέο ...ηλεκτροσόκ σε εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά.Από 1.1.2024, λοιπόν, αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης και όχι μόνο δεν θα περιλαμβάνει καμία απολύτως μείωση, αλλά επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λ... Περισσότερα

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου στο πλαίσιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας του

από Η Άλλη Άποψη

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 8/8 του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας θα κουβεντιαστεί και αυτό που περιλαμβάνει τη : «Σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου στο πλαίσιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου».

Στο σχετικό εισηγητικό σημείωμα αναφέρονται και τα εξής:

«…Το Ε.Χ.Κ Σελίου, είναι το πρώτο οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο της Χώρας. Λειτουργεί από το 1934, χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Χιονοδρομίας. Το 1955 τοποθετήθηκε ο πρώτος αναβατήρας της χώρας (εναέρια καρέκλα μήκους 750μ) που έφτανε σε υψόμετρο 1600μ ενώ το έτος 1968 επεκτάθηκε κατά 500μ φτάνοντας σε υψόμετρο 1730μ.

Το συγκεκριμένο έργο συνέβαλε ουσιαστικά και πολυδιάστατα μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας.

Είναι γνωστό ότι το Ε.Χ.Κ. Σελίου πλέον δεν λειτουργεί, αφού στερείται της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας εξαιτίας της μη ύπαρξης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Χιονοδρομικού Κέντρου. Η Α.Ε.Π.Ο. αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας (Ν. 4179/2013, αρ. 13).

Η απόκτηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) προϋποθέτει τη σύνταξη από τον ενδιαφερόμενο φορέα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4014/2011 και των εκτελεστικών αυτού Υπουργικών Αποφάσεων.

Το ΝΠΔΔ «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου» αδυνατεί αντικειμενικά να προβεί στη σύνταξη της απαιτούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς δεν διαθέτει το απαιτούμενο στελεχιακό υπαλληλικό δυναμικό και επίσης δεν διαθέτει, ούτε προβλέπεται στον Οργανισμό του η απαιτούμενη τεχνική υπηρεσία στελεχωμένη με επιστημονικό προσωπικό μηχανικών και υπαλλήλων για τη σύνταξη και υλοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Επίσης αδυνατεί να προβεί στην ανάθεση της απαιτούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τις διατάξεις του Ν. 3316/05, ΦΕΚ-42 Α' , αφού στερείται στελεχωμένων υπηρεσιών τεχνικής υπηρεσίας για την προετοιμασία και τη διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και για τον έλεγχο και τη παραλαβή των παραδοτέων. Συγκεκριμένα, δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, κυρίως δε για τον καθορισμό των γενικών και των τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, την εποπτεία της διοίκησης ή και τη διοίκηση των συμβάσεων, την έγκριση των μελετών και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Επιπλέον, τόσο η Αρχή στην οποία υπάγεται, άλλως εποπτεύεται το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», όσο και η Περιφέρεια της έδρας του έχουν απαντήσει ότι αδυνατούν να ασκήσουν τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

Ο Δήμος Βέροιας διαθέτει το αναγκαίο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες για τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το Ε.Χ.Κ Σελίου ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 57/19.01.1972 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 19/ τΑ΄/4-2-1972) και τη λειτουργία του τη διέπουν οι διατάξεις του υπ΄αριθμ. 218/06.10.2006 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 220/τΑ΄/13-10-2006). Αποτελεί δε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (παρ. 1 άρθρο 4 Π.Δ.218/06.10.2006).

Ο Δήμος Βέροιας συστάθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ Α'), εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου.

Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης των δύο φορέων θα αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το ζήτημα της αδειοδότησης της λειτουργίας του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου και θα επιφέρει αποτελέσματα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βέροιας καθώς και δυνατότητες για την άθληση των νέων της περιοχής.

Η προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνει αναλυτικά την απαρίθμηση των απαιτούμενων έργων και δράσεων, την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης αυτών, καθώς και την συνεισφορά του κάθε φορέα για την υλοποίησή τους. Αναλυτικότερα, ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης επισυνάπτεται στο παρόν εισηγητικό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, έως και την ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου με την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο.

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της σύμβασης συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από :

α. Ένα εκπρόσωπο του Ε.Χ.Κ Σελίου και τον αναπληρωτή του.

β. Δύο εκπροσώπους του Δήμου και τους αναπληρωτές των…»

Έχει διαβαστεί 318 φορές

Σχόλια

 • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη Βέροια


Could not get weather data!

Ποιός είναι online

Έχουμε online 238 επισκέπτες και 1 μέλος.

Scrolltop (Κύλιση προς τα Πάνω)