Τρίτη, 26 Οκτ, 2021

  • Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας: Υποβολή αιτήσεων
  • Ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ Ημαθίας για το θάνατο της Φώφης Γεννηματά
  • Στα καλύτερά τους...
  • Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών του Δήμου Βέροιας
  • Λαθεμένη απόφαση!
  • Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: «Θα διαρκέσει περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε», λέει ο ΠΟΥ
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας: Υποβολή αιτήσεων1 Ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ Ημαθίας για το θάνατο της Φώφης Γεννηματά2 Στα καλύτερά τους...3 Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών του Δήμου Βέροιας4 Λαθεμένη απόφαση!5 Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: «Θα διαρκέσει περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε», λέει ο ΠΟΥ6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Για τα μάτια των νέων

Μια παράσταση, με «ειδικό προσκεκλημένο» τη νέα γενιά, δίνουν σε «κόντρα ρόλους» η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, επιδιδόμενοι σε μια πλειοδοσία υποσχέσεων για δήθεν «μέτρα στήριξης», «ευκαιρίες» και επιδόματα. Αντιμετωπίζουν τη νεολαία σαν εκλογική λεία στο σαφάρι της κυβερνητικής εναλλαγής, προσπαθούν να εγκλωβίσουν και να ενσωματώσουν τη δίκαιη α... Περισσότερα

Το πόρισµα Τσεβά για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου

από Η Άλλη Άποψη

Μέχρι τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, μόνος αμφισβητίας της ύπαρξης νεκρών στο Πολυτεχνείο ήταν η ακροδεξιά - για προφανείς λόγους. Με το πέρασμα των χρόνων και την άμβλυνση της συλλογικής μνήμης, έχουμε και νέους αμφισβητίες Σήμερα παρουσιάζουμε ένα μέρος από  το πόρισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δ. Τσεβά (14.10.1974) που παρέμεινε ένας από τους πλέον αδιάψευστους μάρτυρες του εγκλήματος των δικτατόρων

Προς Τον κ. Προϊστάµενον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΑθηνώνΘΕΜΑ: «Υποβολή φακέλου ενεργηθείσης προκαταρκτικήςεξετάσεως».∆ια της υπ’ αριθµ. 1868 /5-9-1974 παραγγελίας υµών έλαβον τηνεντολήν όπως ενεργήσω προκαταρκτικήν εξέτασιν προς διακρίβωσιντυχόν τελέσεως αξιοποίνων πράξεων εξ αφορµής των περί τοΠολυτεχνείον γνωστών αιµατηρών εκδηλώσεων του Νοεµβρίου 1973.Επιληφθείς ούτω της ερεύνης εξήτασα πλήθος µαρτύρων, συνέλεξαεγγραφα, ενήργησα αυτοψίας και άλλας έρευνας, ήκουσα µαγνητοταινίας και παρηκολούθησα την προβολήν κινηµατογραφικών ταινιών, ληφθεισών κατά τας ερευνωµένας εκδηλώσεις. Υποβάλλων ήδη υµίν τον σχηµατισθέντα ογκώδη φάκελλον αναφέρω τα ακόλουθα επί των εκ της ερεύνης ταύτης διαπιστωθέντων:

ΙΙ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Α. ΝΕΚΡΟΙ:

Βαρύς υπήρξεν ο φόρος του αίµατος εις νεκρούς και τραυµατίας ο καταβληθείς δια την καταστολήν της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου. Και των µεν τραυµατιών τον αριθµόν, ήγγισε, µετά βεβαιότητας µάλλον, η έρευνα. Ανεξιχνίαστος, όµως, παραµένει εισέτι ο ακριβής αριθµός των νεκρών. Σύντοµοι κατεβλήθησαν προς την κατεύθυνσιν ταύτην προσπάθιαι και πέραν των αµέσως ή εµµέσως περιερχοµένων εις γνώσιν µου έκκλησις δια του Τύπου δηµοσία διετυπώθη, όπως καταγγελθώσιν ή αναφερθώσι περιπτώσεις θανάτων ή και εξαφανίσεων ατόµων συνεπεία των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Και είναι αληθές ότι ουδέν περιοτατικόν κατηγγέλθη. ∆εν αντλείται, όµως εντεύθεν απόδειξις περίν ανυπαρξίας τοιούτων. ∆ιότι κατά τη δ ιαδροµήν της ερεύνης εβεβαιώθησαν ή και απλώς επιθανολογήθησαν περιστατικά εδραιούντα παρ’ εµοί την πεποίθησιν ότι οι νεκροί εκ των γεγονότων του Πολυτεχνείου υπήρξαν περισσότεροι των επισήµως ανακοινωθέντων. ∆ι’ ο και κατανοώ τα ελατήρια της σιωπής των παθόντων.

Περί πάντων τούτων, όµως, αναλυκότερων, ως ακολούθως, αφού προηγουµένως τονισθεί ότι ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρο τριήµερον (οράτε υπ’ αριθµ. 33437/11.10.74 έγγραφον της Συγκλήτου του Πολυεχνείου προς υµάς).

α) Επισήµως ανακοινωθέντες νεκροί είναι οι ακόλουθοι:

1. ∆ιοµήδης Ιωάννου Κοµνηνλος, ετών 17, µαθητής. Εφονεύθη εξώθιτου Πολυτεχνείου περί ώρα 22.15΄ της 16.11.73. Βασίµως πιθανολογείται ότι δράστης του φόνου τούτου είναι ο προεκτεθείς Συνταγµατάρχης.

2. Βασίλειος Παναγώτου Φαµέλλος, ετών 26. Εφονεύθη εγγύς του υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξεως περί ώρα 22.30΄ της 16.11.1973, βληθείς προφανώς υπό τίνος των εκ του υπουργείου πυροβολούντων.
3. Toril Engelend, σπουδάστρια, Νορβηγίς. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώρα 23.30΄ της 16.11.1973 παρ’ αγνώστου δράστου.

4. Γεώργιος Ανδρέου Σαµούρης, σπουδαστής, ετών 22. Εφονεύθη υπ’ αγνώστου εις άγνωστον σηµείον εξ επαφής περί το µεσονύκτιον της 16.11 1973 και το πτώµα του µετεφέρθη και απερρίφθη εις την ιασταύρωσιν των οδών Καλλοδροµίου και Ζωσιµάδων (Κατάθεσις υπ’ αριθµ. 173).

5. Αλέξανδρος Ευστρατίου Σπαρτίδης, ετών 16, µαθητής. Εφονεύθη επί της οδού Κότσικα (παρόδου Πατησίων) την 10.20 ώραν της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου του ΟΤΕ.

6. Μάρκος ∆ηµητρίου Καραµάνης, ετών 23. Εφονεύθη ευρισκόµενος εις την επί της οδού Πατησίων και Αιγύπτου 1 πολυκατοικίαν την 10.30 ώραν της 17.11.1973, βληθείς οµοίως υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου του ΟΤΕ.

7. Βασίλειος Καράκας, Τούρκος υπήκοος, ετών 43. Εφονεύθη εις την Αιγύπτου περί ώραν 13.00΄ της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιώτου ευρισκοµένου έµπροσθεν του Ναού του Αγίου Θεράποντος.

8. ∆ηµήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, ετων 6. Εφονεύθη επί της οδού Ορεινής Ταξιαρχίας Ζωγράφου περί ώραν 13.30 της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιώτου ευρισκοµένου έµπροσθεν του Ναού του Αγίου Θεράποντος.

9. Βασιλική Φωτίου Μπεκιάρη, ετών 17. Εφονεύθη ευρισκοµένη εις την ταράτσα της επί της οδού Μεταγένους 8 – Νέος Κόσµος οικίας της περί

ώραν 12.30΄ της 17.11.1973, δεχθείσα εις την κεφαλήν της βλήµα αδέσποτον άρµατος.

10.Γεώργιος Αλεξάνδρου Γεριτσίδης, ετών 48, εφοριακός υπάλληλος. Εφονεύθη ευρισκόµενος εν Ν. Λιοσίοις προς εκτέλεσιν υπηρεσίας περί ώραν 12.15΄ της 17.11.1973 δεχθείς οµοίως βλήµα αδέσποτον άρµατος µάχης εις την κεφαλήν.

11. Νικόλαος Πέτρου Μαρκούλης, ετών 25. Εφονεύθη παρά την πλατείαν Βάθης περί ώραν 11.00΄ της 17.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου άρµατος µάχης.

12. Στυλιανός Αγαµ. Καραγεώργης, ετών 19, εργάτης. Ετραυµατίσθη θανασίµως επί της οδού Πατησίων, έµπροσθεν του κινηµατογράφου
ΕΛΛΗΝΙΣ, περί ώρα 10.00΄ της 17.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου άρµατος και απεβίωσεν εις το ΚΑΤ την 30.11.1973.

13. Ανδρέας Στεργίου Κουµπος, ετών 63. Ετραυµατίσθη σοβαρώς διερχόµενος την οδό Καποδιστρίου περί ώρα 14.00΄ της 18.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου άρµατος και απεβίωσε εις την 30.1.1974.

14. Μιχαήλ ∆ηµητρίου Μυρογιάννης, ετών 20. Εφονεύθη εις την διασταύρωσιν των οδών Πατησίων και Στουρνάρα περί ώραν 13.30΄ της 18.11.73, βληθείς δια περιστρόφου εις την κεφαλήν και

15. Κυριάκος ∆ηµητρίου Παντελάκης, ετών 45, δικηγόρος. Ετρυµατίσθη σοβαρώς επί της οδού Γλάδστωνος περί ώραν 12.40΄ της 18.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου επι της οδού Πατησίων άρµατος και απεβίωσεν την 18.12.1973.

β) Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες:

1. Σπύρος Κοντοµάρης, δικηγόρος. Απεβίωσεν τας απογευµατινός ώρας ης 16.11.73 ευρισκόµενος επί της οδού Γεωργίου Σταύρου, συνέπεια θανατηφόρου επενέργειας των ριπτοµένων της Αστυνοµίας αερίων

(κατάθ. υπ’ αριθµ. 93).

2. Αικατερίνη Αργυροπούλου, ετών 75. Ετραυµατίσθη σοβαρώς ενώ ευρίσκετο εις την Αγ. Αναργύροις οικίαν της περί ώραν 11.00΄ της 17.11.1973, δεχθείσα αδέσποτον βλήµα άρµατος και απεβίωσεν κατά µήνα Μάιον 1974 και

3. ∆ηµήτριος Παπαιωάννου, ετών 60, ιδιωτικός υπάλληλος. Απεβίωσεν την µεσηµβρίαν της 17.11.1973 εκ προσφάτου εµφράγµατος του µυοκαρδίου κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν σοβαρώς όµως, υπό της

συζύγου του αµφισβητούµενης και υποστηρίζουσας ότι ο σύζυγος της απεβίωσεν είτε βληθείς δι’ όπλου, είτε υποστάστάς συγκοπήν εκ των ριπτοµένων αερίων, καταθεσάσης δε ότι µόνον εις το Νεκροταφείον της

επετράπη να πλησιάσει απλώς και να ατενίσει το πρόσωπον του νεκρού συζύγου της.

γ) Νεκροί βασίµως προκύπτοντες:

1. Ο ιατρός – χειρούργος Γεώργιος Γρηγοριάδης, µετά λόγου γνώσεως καταθέτει ότι ο ίδιος προσωπικώς αντελήφθη και διεπίστωσεν ιατρικώς

τον θάνατον (2) δύο αγνώστων νέων, πληγέντων: Του µεν ενός εις την πλατείαν Βικτωρίας περί ώραν 11.00΄ της 17.11.1973 δια βλήµατος περιστρόφου υπό Ανθυπασπιστού της Χωροφυλακής ριφθέντος, του δε
ετέρου εις την οδόν Γ’ Σεπτεµβρίου περί ώραν 12.00΄ της 18.11.1973 δια βλήµατος διερχοµένου άρµατος (κατάθ. υπ’ αριθµ. 25).

2. Η µάρτυς Παναγ. Παπακυριακού καταθέτει περί θανάσιµου τραυµατισµού µικράς κορασίδος ηλικίας 9 περίπου ερών, εις την γωνίαν των οδών Πατησίων και Κλωναρίδου περί ώραν 14.00΄ της 17.11.1973 εκ βληµάτων διερχοµένου άρµατος, εξ ων και η ιδία ετραυµατίσθη βαρύτατ (κατάθ. θπ’ αριθµ. 168).

3. Ο φοιτητής Λεωνίδας Ανωµερίτης, καταθέτει περί θανάσιµου τραυµατισµού νεαράς µαθήτριας, εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ευρισκόµενης, περί ώρα 11.45΄ της 16.11.1973, δια βλήµατος ριφθέντος εκ του εκτός του Πολυτεχνείου χώρου (κατάθ. υπ’ αριθµ. 32).

4. Ο Φαρµακοποιός Αλέξανδρος Παναγόπουλος καταθέτει ότι, ότε προ του µεσονυχτίου της Παρασκευής 16.11.1973, επεσκέφθη µετά της συζύγου του το Πολυτεχνείον προς παροχήν υπηρεσιών εις τους τραυµατίας και εισήλθεν εις το αυτόθι υπάρχον πρόχειρον ιατρείον, ιδίοις όµµασιν αντελήφθη την ύπαρξιν (3) τριών εκρών και µιας γυναικός θανασίµως τραυµατισθείσης, τα τραύµατα των οποίων σαφώς περιγράφει. Προσθέτει δε ότι εκ µελών της Συντονιστικής Επιτροπής Φοιτητών έλαβε την πληροφορίαν ότι είχαν και οκτώ (8) εισέτι νεκρούς, τα πτώµατα των οποίων είχαν τοποθετηθεί και εφυλάσσοντο εις παρακείµενον χώρον ίνα µη υποπέσουν εις αντίληψιν των σπουδαστών και προκλήθη πανικός (κατάθ. υπ’ αριθµ. 245).

5. Περί των ανωτέρω νεκρών σαφώς καταθέτουν και σπουδασταί, µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, οι οποίοι και περιγράφουν µε ενέργειαν τα τραύµατα τα οποία έκαστος των νεκρών συναδέλφων των έφερεν (οράτε καταθέσεις υπ’ αριθµ. 41, 45 και 217). Και ναι µεν ο εις εκ των ανωτέρω µαρτύρων (217) καταθέτει και περί τα είκοσι δύο (22) πτωµάτων, άτινα ο ίδιος ούτως προσωπικός αντελήφθη, περιστατικόν όπερ δεν επεβεβαιώθη, πλην σοβαροί των κατατιθεµένων προκύπτουν ενδείξεις εκ της προεκτεθείσης καταθέσεως Αλεξ. Παναγόπουλου, όστις και αναφέρει ότι αντελήφθη θάλαµον υπό του περιβόητου Πίµπα – πράκτορας της ΚΥΠ (κατάθ. υπ’ αριθµ. 29 και 176 µετά µαγνητοταινίας) – φρουρούµενον, εις ον υπήρχον άνθρωποι δήθεν κοιµώµενοι, ων, όµως, η στάσις και η όλη εµφάνισις εις πολλάς τον ανωτέρω µάρτυρα ανέλαβεν υποψίας (οράτε κατάθεσιν).Ανακύπτει βεβαίως το ερώτηµα τι εγένοντο οι νεκροί αυτοί και σοβαρά δια τους αντιλέγοντας αντλούνται εντεύθεν επιχειρήµατα. Όµως προσφέρουν ίσως απάντησιν τα υπό των φυλακών του νεκροθαλάµου
του Ρυθµιστικού Κέντρου Αθηνών κατατιθέµενα. Ο µεν Νικ. Νίκας καταθέτει ότι κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του µέχρι της 23.00΄ ώρας της 16.11.1973 παρέλαβε και ετοποθέτησε εις τον νεκροθάλαµον επτά (7) πτωµάτων νέων ανδρών, ηλικίας 22-25 ετών, τα οποία δεν συνωδεύοντο από πιστοποιητικόν θανάτου και παράλαβων ακολούθως υπηρεσίαν Ιωάννης Μάρας, καταθέτει ότι από της 23.00΄ ώρας της 6.11.1973 µέχρι 7.00΄ της 17.11.1973 παρέλαβεν και ετοποθέτησεν εις τον νεκροθάλαµον (7) πτώµατα, νέων οµοίως ανδρών , ηλικίας 20- 35 ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ήταν αγνώστου ταυτότητας (κατάθ. υπ’ αριθµ. 89).

Και ούτω κατά την τραγικήν εκείνην νύχτα των γεγονότων, 16 προς 17 Νοεµβρίου 1973, ένδεκα (11) πτώµατα αγνώστων νέων διακοµίζονται εις το Ρυθµιστικόν Κέντρον Αθηνών, άτινα, όµως, πλην ενός (κατά τα επίσηµα στοιχεία του Νοσοκοµείου) ουδαµού εµφανίζονται, ούτε καταχωρίζονται! Και η ανυπαρξία επισήµων στοιχείων εν τω Νοσοκοµείω δεν αποδεικνύει βεβαίως την ανυπαρξία πτωµάτων, διότι αι καταθέσεις είναι κατηγορηµατικοί και σαφείς και πλήρως εκ της ερεύνης εβεβαιώθη ότι ουδεµία εγένετο επισήµος εγγραφή του πλήθους των εισαγοµένων τότε τραυµατιών εις το Γενικόν βιβλίον της πύλης. Μόνον οι αυτόθι ευρισκόµενοι αστυνοµικοί εµερίµνων δια τα καθ’ εαυτούς περί τούτου και τα υπ’ αυτών συλλεγέντα στοιχεία, κατά το µάλλον ακριβή, µετά των εν συνεχεία εις τα βιβλία των κλινικών του Νοσοκοµείου εγγραφών, προσέφεραν ηµίν αποδείξεις περί του αριθµού των διακοµισθέντων εις τον Ρυθµιστικόν τραυµατιών! Θα ήτο µάταιον εποµένως να ευρεθή περαιτέρω, µολονότι επεχειρήθη, τι εγένοντο οι νεκροί ούτοι! Επισηµαίνοµεν µόνον το πρόβληµα και τονίζοµεν ότι τα υπό των ανωτέρω κατατιθέµενα πλήρως εναρµονίζονται προς τα υπό των σπουδαστών υποστηριζόµενα ως προς τον αριθµόν των δέκα (10) περίπου νεκρών.

6. Πλήρως εκ των εκτεθέντων εβεβαιώθη η εν ψυχρώ δολοφονία νέου ανδρός εις το Ρυθµιστικόν Κέντρον Αθηνών υπό των αυτόθι υπηρετούντων, κατά την τραγικήν αυτήν νύκτα, αστυνοµικών (καταθέσεις υπ’ αριθµ. 69, 70, 77, 86 και 94), αλλά και ∆ευτέρα τοιαύτη θανατώσεως τραυµατίου συνεπεία ξυλοδαρµού, εις χείρας του ιατρού χειρουργού Λέων. Παπασταµατίου (κατάθ. υπ’ αριθµ. 86) αποβιώσαντος.Τι εγένοντο οι δύο (2) ούτοι νεκροί; ∆ιότι είναι πλήρως βεβαιωµένον ότι ουδείς εξ αυτών ευρίσκεται εις τον κατάλογον των έξι (6) επισήµων νεκρών του Ρυθµιστικού, εξ ων µάλιστα µόνον εις (ο άγνωστος αρχικώς και γνωστός ακολούθως Βας. Φάµέλλος) διεκοµίσθη κατά τον επίµαχον
χρόνον της νυκτός της 16ης προς 17ην Νοεµβρίου 1973. Επίτασις της αγωνίας εκ του τιθεµένου προβλήµατος! ∆ι’ ο και ο προεκτεθείς ιατρός – χειρουργός, προσωπικώς παρακολουθήσας, συµµετασχών ειδικώς περί του αριθµού των εν τω Ρυθµιστικοί νεκρών εκ των γεγονότων του Πολυτεχνείου ερωτηθείς, καταθέτει ότι πρέπει ν’ ανέρχωνται εις είκοσι (20) ή είκοσι πέντε (25) και αιτιολογεί διατί (οράτε κατάθεσιν οµοίως και τας 47 και 98).Εκ των εκτεθέντων δήλον καθίσταται ότι εις τους καταλόγους των επισήµως ανακοινωθέντων δέκα πέντε (15) νεκρών και υπό της ερεύνης βεβαιωθέντων τριών (3) τοιουτων δέον να προστεθούν και έτεροι δέκα έξι (16) τουλάχιστον βασίµως προκύπτοντες, οίτινες, τονιστέον και πάλι, ουδεµίαν έχουν, ως προς την ταυτότητα, σχέσιν µε τους επισήµως ανακοινωθέντος. Παραµένει βεβαίως πάντοτε το ερωτήµα: Τι εγένοντο τα πτώµατα των νεκρών τούτων και διατί οι οικείοι των εξακολουθητικώς σιωπούν; ∆εν είναι εύκολος η απάντησις εις τον χαράσσοντα τας γραµµάς ταύτας. Είναι υποχρέωσις, όµως, η έναντι του προβήµατος θέσις και η κατανόησις των αωερµήνευτων ή αδυνάτων. (οράτε σχετικώς καταθεσιν ∆ηµ. Πίµπα, υπ’ αριθµ. 71).

δ) Νεκροί εκ διαδόσεων πιθανολογούµενοι:

Πολλά τω όντι περί µεγάλου αριθµού νεκρών διαδίδονται και θρυλούνται. ∆ιάφοροι κατάλογοι περί τούτων κυκλοφορούν, δύο των οποίων αναφερόντες ονόµατα νεκρών 46 και 59, αντιστοίχως, περιήλθαν εις χείρας µου και απετέλεσαν αντικείµενον ειδικής, επισταµένης και αγωνιώδους ερεύνης. Αµφότεροι εκυκλοφόρησαν το πρώτον εις την αλλοδαπήν και ο εις εξ αυτών επιµέλεια πολλών γνωστών Ελλήνων, εις το εξωτερικόν κατά την εποχήν της ∆ικτατορίας ευρισκοµένων. Είναι αµφότεροι ελλιπείς κατά τα στοιχεία των και η επ’ αυτών έρευνα εις ουδέν το συγκεκριµένον απέληξε. Βεβαίως ο πρώτος αυτών κατετέθη παρά προσώπου λίαν αξιόπιστου, βεβαιώσαντος περί της σοβαρότητος της ερεύνης και της εγκυρότητος των πορισµάτων αυτής εν τη αναγραφή των ονοµάτων του καταλόγου. Εξ ουδενός, όµως, ετέρου στοιχείου ενισχύθη η άποψις αυτή και των αναγραφοµένων ονοµάτων η συµπλήρωσις δεν επετεύχθη, ίνα διευκλυνθή ακολούθως η έρευνα εν τη αναζητήσει της αληθείας. Ο έτερος των καταλόγων κατά πολύ ελλιπέστερος εµφανίζεται κατά το περιεχόµενόν του και ουδέν ουδαµόθεν προσφέρεται προς επιβεβαίωσίν του. Ο υιοθετήσας τούτον µάρτυς επί της υποθέσεως και µηνυτής Γρηγόριος Παπαδάτος, ειδικώς εφ’ ηµών κληθείς όπως προσκόµιση ή κατονοµάση έστω στοιχεία ενισχυτικά των απόψεων του, ουδέν περί του αντικειµένου τούτου κατέθεσεν. Σοβαρώς εξ ετέρου εκ της ερεύνης
ηµών επιθανολογήθη ότι εξ (6) εκ των αυτώ αναφεροµένων ονοµάτων αφορούν τους τραυµατίας των γεγονότων, ενώ πλήρως εβεβαιώθη ότι όνοµα αναµφισβητήτως νεκρού, του Αλεξ. Σπαρτίδη, δεν αναφέρεται εν αυτών (οράτε το από 20.7.74 ενηµερωτικόν σηµείωµα Γεν. Ασφαλείας και της υπ’ αριθµ. 51075 Φ. 680 /15 /14.10.74 αναφοράν της προς υµάς). Ουδείς βεβαίως δύναται να αποκλείση το ενδεχόµενον µήνυµα ληθείας εκ των καταλόγων τούτων να εκπορεύεται και πολλοί ή και παντες οι προαναφερθέντες, αριθµητικώς µόνον ως βασίµως προκύπτοντες, νεκροί να αποτελούν µέλη των εν αυτοίς αναγραφοµένων οµάδων ή και να αναφέρονται εις αυτούς αι υπό ετέρων µαρτύρων κατατιθέµενοι, ανεπιβεβαίωτοι όµως παραµένουσαι περιπτώσεις πιθανών νεκρών (οράτε καταθέσεις υπ’ αριθµ. 183, 209, 218, 255, 50 και 55). Τα ενδεχόµενα όµως ταύτα πόρρω αφίστανται του ασφαλούς και βέβαιου, όπερ και µόνον δύναται να αποτελέση στοιχείον αποδεικτικόν. Οίκοθεν νοείται ότι η αυτή προσήκει απάντησις και υπεύθυνος θέσις και έναντι των περί υπάρξεως οµαδικών τάφων διαθρυλουµένων, µολονότι σκληρά δια τον γράφοντα υπήρξε δοκιµασία η λήψις της καταθέσεως ατόµου, στρατιώτου όντος κατά την ερευνωµένην περίοδον, όστις, δια των κατατεθέντων του και της όλης του τραγικής - αληθώς - εµφανίσεως, πολλάς και συγκλονιστικός µοι προεκάλεσεν ανησυχίας και απορίας (κατάθεσις υπ’ αριθµ. 190).  

 

 

 

Έχει διαβαστεί 375 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 13 °C
Άνεμος ΝΝΑ 1-2 μποφόρ

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 4 ως 14 °C
Άνεμος ΑΝΑ 1-2 μποφόρ

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

Περιοδικά σύννεφα
Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία 6 ως 15 °C
Άνεμος ΒΒΑ 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 267 επισκέπτες και 0 μέλη.