Δευτέρα, 17 Φεβ, 2020

  • Για την αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική στάση της Διευθύντριας του 4ου Δ.Σ. Βέροιας
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αύριο κατατίθεται στη Βουλή το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα
  • ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: Ανακαλύφθηκαν απολιθώματα γιγάντιας χελώνας με μέγεθος αυτοκινήτου
  •  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ» και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
  • Για μια ακόμα φορά το Υπουργείο εμπαίζει τους αναπληρωτές
  • ΠΟΥ: Ο κόσμος οπλίστηκε για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία, αλλά παρέβλεψε τον κίνδυνο επιδημιών
Για την αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική στάση της Διευθύντριας του 4ου Δ.Σ. Βέροιας1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αύριο κατατίθεται στη Βουλή το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα2 ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: Ανακαλύφθηκαν απολιθώματα γιγάντιας χελώνας με μέγεθος αυτοκινήτου3  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ» και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ4 Για μια ακόμα φορά το Υπουργείο εμπαίζει τους αναπληρωτές5 ΠΟΥ: Ο κόσμος οπλίστηκε για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία, αλλά παρέβλεψε τον κίνδυνο επιδημιών6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Ψηφίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας

print
email
από Η Άλλη Άποψη

Το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βέροιας 2016-2019 παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 27/6 . Την παρουσίαση ανέλαβαν οι κυρίες Γεωργιάδου και Κατσαβουνίδου, Διευθύντρια και Προϊσταμένη του τμήματος προγραμματισμούτου δήμου, όπου με μια ολιγόλεπτη παρουσίαση έκαναν μια περίληψη των 277 σελίδων του σχεδίου.

Η αντιπολίτευση το χαρακτήρισε «έκθεση ιδεών» και δεν το ψήφισε ενώ ο Χ. Κούτρας της συμπολίτευσης τόνισε: Ωραίο θα ήταν για κάποια άλλη χώρα, Σκανδιναβική για παράδειγμα. Στο δήμο μας θα έπρεπε να ασχοληθούμε με τον άξονα 3, την εύρεση θέσεων εργασίας και την απασχόληση. Ας αφήσουμε τα προγράμματα και τα οράματα και να επικεντρωθούμε σε προγράμματα επενδύσεων που θα δώσουν θέσεις εργασίας. Ωραίο είναι αυτό σαν έκθεση ιδεών αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο θα αφήσουμε και ποιο θα κρατήσουμε»

Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα αναφέρει ανάμεσα στ’ άλλα:

«Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α' βαθμού.

Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. 

Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση. (άρθρο 1 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 41179/23.10.2014)

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, με παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων κατά έτος.

Η πρόβλεψη χρηματοδότησης όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρεται σε υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης…

Με την απόφαση του 4491/454/3-2-2015 ο Δήμαρχος Βέροιας, αφού έλαβε υπόψη του όλες τις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους, συγκρότησε ειδική Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βέροιας

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις.

 • ΣΤΗ ΦΑΣΗ Α’ που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό και

 • ΣΤΗ ΦΑΣΗ Β’ που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ΦΑΣΕΩΝ, είναι:

ΦΑΣΗ Α’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (χαρακτηριστικά Δήμου, δημογραφικά στοιχεία, παραγωγικά χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα, οικιστική δομή κλπ.), εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι προοπτικές ανάπτυξης.

Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, (λειτουργία υπηρεσιών, λειτουργία Νομικών Προσώπων) και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου.

Γίνεται αξιολόγηση  εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και εξάγεται ο καθορισμός των Αξόνων, των Μέτρων και των Στόχων καθώς και το όραμα, η Στρατηγική και οι προοπτικές Ανάπτυξης του Δήμου.

ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός)

Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, τα στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον δράσεις και έργα.

 Συνοπτικά, στη φάση αυτή εξειδικεύονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι της ΦΑΣΗΣ Α’ σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις, σε συνάρτηση με τη διαφαινόμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου τα επόμενα χρόνια και στην προοπτική Ανάπτυξης του Δήμου.

Παράλληλα, στη ΦΑΣΗ Β΄ προβλέπεται και ετήσιος καταμερισμός των έργων, ώστε από εκεί να προκύπτουν τα τεχνικά προγράμματα κατ’ έτος. Ανακεφαλαιώνοντας, οι δύο αυτές φάσεις Α’ και Β’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) θα αποτελέσουν το Ενιαίο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Από τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου ασκεί την αρμοδιότητα του συντονισμού για την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ήδη στην συνεδρίαση της 7-6-2016(4η συνεδρίαση) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου η Δ/νση Προγραμματισμού –Οργάνωσης-Πληροφορικής υπέβαλλε το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος 2016-2019 του Δήμου ,το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 5 απόφασή της.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2016-2019."

Έχει διαβαστεί 165 φορές

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Από την εκδήλωση της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" στο Foyer στη Βέροια(27/12/19)

 

Οι ερωτήσεις της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" προς την Έφη Αχτσιόγλου

 

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Τα Πιο Δημοφιλή

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Καθαρός
Καθαρός
Θερμοκρασία 4 °C
Άνεμος ΝΝΑ 2-3 μποφόρ

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 3 ως 14 °C
Άνεμος ΒΒΑ 1-2 μποφόρ

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 4 ως 16 °C
Άνεμος ΑΝΑ 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 83 επισκέπτες και 0 μέλη.

Αρχική σελίδα για κινητά